Co umożliwia iPFRON+?

data14 sierpnia, 2023
Co umożliwia iPFRON+?

System iPFRON+ umożliwia ON i instytucjom działającym na ich rzecz wnioskowanie o środki PFRON bezpośrednio za pomocą systemu w realizowanych w jego ramach Programach Wsparcia. Pozwala również na weryfikację formalną i merytoryczną wniosków osób indywidualnych i Instytucji na etapie przyznawania dofinansowań bądź refundacji.

System umożliwia przeprocesowanie Sprawy drogą elektroniczną począwszy od uzyskania informacji o trwających naborach, wypełnienia wniosku, jego podpisania i złożenia, przez dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, zapoznanie się ze wzorem umowy, jej ewentualną negocjację i podpisanie, aż po rozliczenia online dofinansowania bądź refundacji. Wnioskodawca, podczas całego cyklu życia sprawy, ma również możliwość komunikowania się z PFRON posługując się przygotowanym do tego celu komunikatorem. Dla wnioskodawcy będącego Instytucją System iPFRON+ umożliwia dodatkowo zarządzanie danymi Instytucji takimi jak: osoby reprezentujące Instytucję, użytkownicy Instytucji, baza Beneficjentów, baza Pracowników czy baza kontrahentów.

W ramach funkcjonalności przewidzianych dla Wnioskodawców Instytucjonalnych znajduje się również grupa funkcjonalności pozwalająca na prowadzenie projektów. Projekt tworzony jest po obustronnym podpisaniu umowy przez Wnioskodawcę Instytucjonalnego i PFRON, na podstawie informacji zawartych we wniosku. W tak utworzonym projekcie Wnioskodawca Instytucjonalny może następnie zarządzać rekrutacją wstępną, okresami finansowania występującymi w ramach projektu, użytkownikami, bazą beneficjentów, bazą pracowników, bazą kontrahentów, formami wsparcia, ankietami, harmonogramem czy też może na bieżąco weryfikować wskaźniki realizacji. Dodatkowo, Wnioskodawca Instytucjonalny, za pomocą dedykowanego komunikatora, może komunikować się z beneficjentami prowadzonych w ramach swojej działalności projektów.

Dostęp do Systemu iPFRON+ i udostępnionych w jego ramach usług jest nieodpłatny. Podstawowymi wymaganiami jakie należy spełnić aby w pełni korzystać z Systemu jest dostęp do sieci internetowej oraz możliwość uwierzytelnienia się przez profil zaufany na platformie ePUAP. Zarejestruj się już dziś: https://ipfronplus.pfron.org.pl/

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.