Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego w iPFRON+

data5 grudnia, 2023
Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego w iPFRON+

Złożenie wniosku w iPFRON+ jest możliwe po uprzednim założeniu profilu (konta) przez Wnioskodawcę i wymaga posiadania jednego z trzech podpisów, tj.: podpisu zaufanego (profil zaufany) lub podpisu osobistego (e-dowód) lub podpisu elektronicznego (certyfikat kwalifikowany).

Należy pamiętać o wprowadzeniu swojego adresu na „PROFIL UŻYTKOWNIKA” na zakładce „Adresy”. Brak danych adresowych na profilu będzie skutkował komunikatem o błędzie we wniosku podczas jego zatwierdzania.

Uwaga: Wniosek należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. Zgodnie z przepisami, Fundusz ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku licząc od dnia otrzymania kompletnego wniosku. Ponadto po podpisaniu umowy wnioskodawca jest zobowiązany do przekazania oświadczenia organizatora szkolenia najpóźniej przed dniem rozpoczęcia szkolenia.
Z uwagi na powyższe wymogi nałożone przepisami, wnioski złożone po rozpoczęciu szkolenia, będą przez Fundusz rozpatrywane negatywnie.

Zapoznaj się z całą instrukcją, poniżej.

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.