Jak podpisać wniosek w systemie iPFRON+

data23 października, 2023
Jak podpisać wniosek w systemie iPFRON+

Przygotuj się do złożenia wniosku w konkursie „Możemy więcej”!

24 października 2023 roku, od godziny 1200 rozpoczyna się nabór wniosków.

Zarejestruj Instytucję, bez tego nie będziesz mógł złożyć wniosku.

Uwaga! Wniosek, który złożysz w konkursie musi zostać podpisany elektronicznie za pomocą podpisu kwalifikowanego, e-dowodu lub w przypadku plików nie większych niż 5 MB za pomocą profilu zaufanego.

Pamiętaj:

Składany do PFRON wniosek:

  • Nie musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wnioskodawcy.
    • Może podpisać osoba, która otrzyma od Wnioskodawcy uprawnienie w systemie iPFRON+ do złożenia wniosku (na przykład osoba wypełniająca wniosek w systemie).
    • W przypadku wniosku wspólnego, jeśli ta sama osoba będzie miała w systemie iPFRON+ dostęp do konta Wnioskodawcy-Lidera i pozostałych Wnioskodawców może podpisać wniosek w imieniu każdego Wnioskodawcy.

Uwaga! Wniosek muszą podpisać osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Wnioskodawcy dopiero po przyznaniu dofinansowania i aktualizacji wniosku przed zawarciem umowy. Dotyczy to również każdego z Wnioskodawców, którzy zostaną wskazani we wniosku wspólnym.

W systemie iPFRON+ istnieje możliwość podpisania wniosku za pomocą:

  • podpisu kwalifikowanego,
  • e-dowodu,
  • profilu zaufanego z zastrzeżeniem, iż profil zaufany pozwala na podpisanie pliku o rozmiarze nie większym niż 5MB (ograniczenie niezależne od PFRON).

Jeśli wniosek, który zostanie przygotowany do podpisu przekroczy limit, o którym mowa powyżej, wówczas, po użyciu przycisku „Zatwierdź i przygotuj do podpisu”, system wyświetli komunikat: „Informujemy, że rozmiar wniosku wraz z załącznikami przekroczył 5 MB. W związku z tym dostępne opcje podpisu to Podpis kwalifikowany (podpis elektroniczny) lub e-dowód (podpis osobisty). Jeżeli chcesz podpisać wniosek profilem zaufanym dostosuj rozmiar załączników dodanych do wniosku.”.

Do momentu zakończenia prac nad wnioskiem rozmiar plików (wniosku wraz z załącznikami) nie jest znany. System weryfikuje to dopiero po przygotowaniu wniosku do podpisania.

W celu uniknięcia problemów na etapie podpisywania wniosku – zabezpiecz inny sposób podpisywania dokumentów niż profil zaufany.

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty urząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.