Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Ruszył konkurs „Możemy więcej”

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Ruszył konkurs „Możemy więcej”

W dniu 12 października 2023 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ogłosił konkurs nr 1/2023 pod nazwą „Możemy więcej”. Do udziału w konkursie zaproszone zostały organizacje pozarządowe, które wspierają osoby z niepełnosprawnością, w tym fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kościelne osoby prawne, kluby sportowe, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Dla kogo?

Aby wziąć udział w konkursie, organizacja pozarządowa musi spełnić następujące warunki: posiadać statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych; posiadać statutowy zapis o prowadzeniu działań w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych – ten warunek jest badany tylko dla wniosków dotyczących treningów sportowych oraz wniosków dotyczących organizacji imprez sportowych; prowadzić działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu). Organizacja, która realizuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 12 miesięcy, może uczestniczyć w konkursie wyłącznie w ramach wniosku wspólnego.

Kiedy i jak złożyć wniosek?

Wnioski o zlecenie realizacji zadań można składać od 24 października 2023 roku, od godziny 1200, do 5 grudnia 2023 roku, do godziny 1200.

Po raz pierwszy konkurs realizowany jest w nowym systemie iPFRON+. System jest dostępny pod adresem: https://ipfronplus.pfron.org.pl. Fundusz uruchomił rejestrację kont dla podmiotów, które są uprawnione do składania wniosków w konkursach. Trzeba się zarejestrować, aby złożyć wniosek w konkursie. Na stronie PFRON znajdują się informacje, jak przeprowadzić rejestrację w iPfron+.

W konkursie można złożyć trzy wnioski, ale nie więcej niż dwa wnioski w jednym kierunku pomocy.

Jakie działania można zgłosić we wniosku ?

Wnioski można składać w ramach sześciu kierunków pomocy:

1. „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy” (dofinansowane są projekty wspierające podjęcie i utrzymanie zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne);

2. „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” (dofinansowane są projekty, które obejmują np. prowadzenie rehabilitacji w specjalistycznych placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, usługę asystencji osobistej czy treningi sportowe);

3. „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia” (dofinansowane są projekty, które obejmują organizację spotkań i imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych);

4. „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji” (dofinansowane są projekty, które obejmują udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe lub zwarte );

5. „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych” (dofinansowane są projekty, które obejmują organizację szkoleń i warsztatów dla otoczenia osób niepełnosprawnych, a także projekty, w których szkolone są psy asystujące);

 6. „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności” (dofinansowane są projekty obejmujące kampanie prowadzone m.in. w mediach lub w formie imprez masowych).

Konkurs dotyczy projektów realizowanych od 1 stycznia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. W konkursie można złożyć również projekt wieloletni, który można realizować w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 marca 2027 roku. Ta możliwość  dotyczy tylko niektórych typów projektów.

Na dofinansowanie projektów zgłoszonych w konkursie zaplanowano w 2024 roku 300 milionów zł.

Jeżeli organizacja prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych przez co najmniej 12 miesięcy, ale krócej niż przez 24 miesiące, może ubiegać się o dofinansowanie do kwoty 100 tys. zł na jeden projekt. Dla kierunku pomocy 3 limit ten wynosi 50 tys. zł.

Jeżeli organizacja dotychczas nie realizowała umów z PFRON, ale prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych przez co najmniej 24 miesiące, może ubiegać się o dofinansowanie do kwoty 500 tys. zł.

We wniosku trzeba zadeklarować wkład własny.

Ocenę merytoryczną wniosków przeprowadzi komisja konkursowa w terminie 30 dni roboczych od dnia, w którym wyniki oceny formalnej zostaną opublikowane na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu „Możemy więcej” znajdują się na stronie internetowej PFRON-u, w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

Szczegółowe pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: zadania_zlecane@pfron.org.pl 

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty urząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.