Konkurs „Możemy więcej” – złóż wniosek w iPFRON+

data10 listopada, 2023
Konkurs „Możemy więcej” – złóż wniosek w iPFRON+

Nabór wniosków trwa do 5 grudnia 2023 roku, do godziny 12:00. Aby złożyć wniosek, trzeba zarejestrować swoją organizację w Systemie iPFRON+, https://ipfronplus.pfron.org.pl

Kto może wziąć udział?

Konkurs skierowany jest do NGO-sów, które spełniają następujące warunki: posiadają statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i statutowy zapis o prowadzeniu działań w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych (ten warunek jest badany tylko dla wniosków dotyczących treningów sportowych oraz wniosków dotyczących organizacji imprez sportowych) oraz prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu).

Dofinansowane kierunki pomocy

Wnioski można składać w ramach sześciu kierunków pomocy:

1. „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy” (dofinansowane są projekty wspierające podjęcie i utrzymanie zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne);

2. „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” (dofinansowane są projekty, które obejmują np. prowadzenie rehabilitacji w specjalistycznych placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, usługę asystencji osobistej czy treningi sportowe);

3. „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia” (dofinansowane są projekty, które obejmują organizację spotkań i imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych);

4. „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji” (dofinansowane są projekty, które obejmują udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe lub zwarte );

5. „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych” (dofinansowane są projekty, które obejmują organizację szkoleń i warsztatów dla otoczenia osób niepełnosprawnych, a także projekty, w których szkolone są psy asystujące);

6. „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności” (dofinansowane są projekty obejmujące kampanie prowadzone m.in. w mediach lub w formie imprez masowych).

Na co zwrócić uwagę przy składaniu wniosku

Konkurs dotyczy projektów realizowanych od 1 stycznia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. W konkursie można złożyć również projekt wieloletni, który można realizować w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 marca 2027 roku. Ta możliwość  dotyczy tylko niektórych typów projektów.

Co ważne, składany do PFRON wniosek nie musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wnioskodawcy. Może go podpisać osoba, która otrzyma od Wnioskodawcy uprawnienie w systemie iPFRON+ do złożenia wniosku (na przykład osoba wypełniająca wniosek w systemie).

Wniosek muszą podpisać osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Wnioskodawcy dopiero po przyznaniu dofinansowania i aktualizacji wniosku przed zawarciem umowy. W systemie iPFRON+ istnieje możliwość podpisania wniosku za pomocą: podpisu kwalifikowanego, e-dowodu, profilu zaufanego.

Zarejestruj już dziś organizację pozarządową w systemie iPFRON+, by złożyć wniosek w konkursie. Informacja, jak prawidłowo zarejestrować organizację w systemie, jest tutaj: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/rejestracja-kont-dla-organizacji-pozarzadowych-w-systemie-ipfron/

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.