Konkurs „Możemy więcej” – złóż wniosek, to już ostatni moment!

data11 grudnia, 2023
Konkurs „Możemy więcej” – złóż wniosek, to już ostatni moment!

Nabór wniosków w ramach konkursu 1/2023 „Możemy więcej” trwa do 12 grudnia 2023 roku, do godziny 12:00. W konkursie, który ogłosiliśmy na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji, mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, które zarejestrowały się w Systemie iPFRON+.

Jeżeli chcesz złożyć wniosek w konkursie, organizacja pozarządowa, którą reprezentujesz musi:

  • posiadać statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • posiadać statutowy zapis o prowadzeniu działań w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych – ten warunek badamy tylko dla wniosków dotyczących treningów sportowych oraz organizacji imprez sportowych;
  • prowadzić działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu).

Jakie działania możesz zgłosić w konkursie?

Wyznaczyliśmy sześć kierunków pomocy:

  1. Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy – wsparcie w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne, tj.: doradztwo zawodowe, poradnictwo zawodowe, zajęcia warsztatowe z trenerem pracy, trening komunikacyjny, trening kompetencji psychospołecznych, wizyty studyjne w przedsiębiorstwie społecznym, warsztaty Coaching kariery;
  2. Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych – prowadzenie rehabilitacji w specjalistycznych placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, jak również projekty, które obejmują prowadzenie wsparcia poza placówką w postaci szkoleń, kursów, warsztatów, grupowych i indywidualnych zajęć oraz usług wspierających, a także projekty, w których zgłoszone zostaną treningi sportowe;
  3. Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia – organizacja spotkań i imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych (warsztaty, zawody, koncerty, festiwale);
  4. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji – udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte: standardowe, publikowane pismem Braille’a, publikowane na nośnikach elektronicznych, internetowe (wydanie publikacji, książek, portal informacji o prawie do dostępności cyfrowej);
  5. Poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych – organizacja szkoleń i warsztatów dla otoczenia osób niepełnosprawnych (członków rodzin, kadry, wolontariuszy) oraz projekty, które obejmują zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących;
  6. Upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności – kampanie prowadzone w mediach (telewizja, radio, prasa, Internet), kampanie prowadzone w formie spotkań informacyjnych i imprez masowych.

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.