Moduł Beneficjenta – System iPFRON+

data24 listopada, 2023
Moduł Beneficjenta – System iPFRON+

W tym filmie omówiony został proces wypełnienia formularza konfiguracji wniosku dla Zadań zlecanych. Wypełnienie formularza konfiguracji wniosku jest pierwszym etapem złożenia wniosku w konkursie. Przedstawiona została funkcjonalność zaproszenia Partnera do złożenia wniosku wspólnego jak również instrukcja jak Partner może dokonać akceptacji lub odrzucenia zaproszenia do złożenia wniosku wspólnego.

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.