Nasza grupa konsultacyjna: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)

data28 sierpnia, 2023
Nasza grupa konsultacyjna: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)

PSONI to największa w Polsce organizacja działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, która świętuje w tym roku 60-lecie istnienia. „Swoje cele statutowe realizuje w kilku obszarach: poprzez działalność rzeczniczą oraz inicjującą zmiany prawa zapewniającego przestrzeganie praw człowieka wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaspokajanie ich potrzeb; działalność ekspercką oraz inspirowanie badań naukowych dot. różnych aspektów niepełnosprawności intelektualnej oraz współdziałanie w ich prowadzeniu; prowadzenie działalności informacyjnej, poradniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej; prowadzenie różnorodnych usług, m.in. w formie placówek kompleksowego, wielospecjalistycznego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w każdym wieku, od urodzenia do śmierci, a także wspierając ich rodziny” – czytamy na stronie Stowarzyszenia.

O wyjątkowości Stowarzyszenia i udzielanej pomocy rozmawiamy z Marzeną Głaz-Skirzyńską, przedstawicielką Biura Zarządu PSONI.

Nasze Stowarzyszenie zostało założone przez rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, działamy więc na rzecz tychże osób, ich rodzin i otoczenia, by jakość ich życia była jak najlepsza. Wspieramy kompleksowo. Działamy ogólnopolsko, aktualnie mamy 118 Kół Terenowych, z czego 101 ma odrębność prawną, a pozostałe korzystają z osobowości prawnej Stowarzyszenia. Nasze działania prowadzone są w ramach placówek prowadzonych przez Koła i w ramach projektów, które realizujemy. Prowadzimy placówki takie jak ośrodki wczesnej interwencji, gdzie jest prowadzone wczesne wspomaganie dla dzieci od pierwszych dni życia, szkoły specjalne, szkoły przysposabiające do pracy, ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze, szkoły podstawowe specjalne i przedszkola, Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Świetlice Terapeutyczne, Centra Aktywności, DPS, mieszkania wspomagane, mieszkania chronione i treningowe, a także Centra Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centra DZWONI.

Jak trafiają do Państwa osoby z niepełnosprawnościami?

W pierwszych dniach życia dziecka jest diagnoza medyczna i jeśli są jakieś nieprawidłowości rozwojowe, to dziecko trafia do ośrodka wczesnej interwencji. Osoby starsze, które są na przykład w szkołach specjalnych i mają orzeczenia o kształceniu specjalnym są kierowane do nas z poradni pedagogiczno-psychologicznych. Wiele rodzin zwraca się o wsparcie samodzielnie, z polecenia od innych. Ja pracuję w Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (Centrum DZWONI) i tu mamy szeroko zakrojoną rekrutację, docieramy do osób dorosłych, które ukończyły edukację i zachęcamy ich do podjęcia aktywności zawodowej, co nam się skutecznie, od szesnastu lat udaje. Aktualnie wspieramy ponad pięćset osób w sześciu Centrach DZWONI.

Co Panią cieszy w tej pracy?

Pracuję głównie przy aktywizacji zawodowej, cieszę się, patrząc na ścieżki rozwoju społecznego, zawodowego klientów Centrum DZWONI. Widzę, jak usamodzielniają się, podejmują pracę, którą przez wiele lat kontynuują przy wsparciu trenerów. Później niektórzy zakładają rodziny i mówią, że jakość ich życia rośnie. Prywatnie także doświadczyłam wsparcia ośrodka wczesnej interwencji, który Zarząd Główny prowadzi w Warszawie i widziałam, jak moje dziecko świetnie zaczęło się rozwijać, mając kompleksowe wsparcie.  

Co jest wyzwaniem dla PSONI?

Pozyskiwanie środków na naszą działalność to podstawowe wyzwanie. Jesteśmy stowarzyszeniem, więc nie mamy stałych źródeł dochodów, opieramy się na dotacjach, grantach projektowych. Utrzymanie wysokiej jakości usług jest dla nas wyzwaniem każdego dnia. To, co nam się udaje, to to, że jesteśmy na rynku od sześćdziesięciu lat i cały czas się rozwijamy. Patrząc na sprawozdania, jakie składamy jako OPP, co roku rośnie liczba placówek, które prowadzimy i coraz więcej osób korzysta z naszego wsparcia. Mamy ponad dziesięć tysięcy członków, osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i bliskich, natomiast z naszego wsparcia korzysta prawie trzydzieści tysięcy osób z niepełnosprawnością w całej Polsce, zasięg więc naszych działań jest ogromny.

Z czego korzystają Państwo, jeśli chodzi o PFRON?

Korzystamy ze środków PFRON, zarówno Biuro ZG jak i Koła terenowe w ramach zadań zlecanych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Fundusz oraz samorządy wojewódzkie lub powiatowe. Zadania są nam zlecane w drodze konkursów w  formie wsparcia lub powierzenia. 

Jakie mają Państwo nadzieje, co do Systemu iPFRON+?

Cieszę się, że będzie elektroniczny obieg dokumentów i merytorycznie i finansowo wszystko będzie w jednym miejscu i każdy będzie miał do tego taki sam dostęp. Czekamy na lekkie zmiany w systemie, które zaproponowaliśmy, a które ułatwią nam sprawozdawczość. Jestem koordynatorem finansowym, więc skupiam się przede wszystkim na tej części.

Więcej informacji o PSONI znajdą Państwo na stronie https://psoni.org.pl/ i profilu na Facebooku https://www.facebook.com/zgpsoni/.

Przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) uczestniczyli w spotkaniach konsultacyjnych realizowanych w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.