Polityka prywatności

Tożsamość administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z siedzibą w Warszawie (00-828), przy al. Jana Pawła II 13.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: kancelaria@pfron.org.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 50 55 500 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@pfron.org.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Cele przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi Newslettera.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO1.

Okres, przez który dane będą przechowywane

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie dłużej jednak niż do zakończenia wysyłki Newslettera przez administratora. 

Podmioty, którym będą udostępniane dane osobowe

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć podmioty świadczące na rzecz administratora usługi doradcze, z zakresu pomocy prawnej lub utrzymania systemów informatycznych.

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane przez PFRON podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, np. organom publicznym.

Prawa podmiotów osobowych

Przysługuje Ci prawo:

  1. na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii;
  2. na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych;
  3. na podstawie art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych osobowych;
  4. na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez administratora.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych oraz o ewentualnych konsekwencjach niepodania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne dla umożliwienia administratorowi wysyłki Newslettera. 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Decyzje podejmowane wobec Ciebie przez administratora nie będą opierały się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.


1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).