Uruchamiamy rejestrację dla NGO w Systemie iPFRON+

data6 września, 2023
Uruchamiamy rejestrację dla NGO w Systemie iPFRON+

Jak możesz skorzystać?

Uzyskanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na zadania realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe jesienią stanie się jeszcze prostsze, ponieważ cała procedura będzie odbywać się w Systemie iPFRON+.

W jaki sposób organizacja może się przygotować?

Fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kościelne osoby prawne, kluby sportowe, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku już teraz mogą złożyć wniosek o zarejestrowanie swojej instytucji w Systemie iPFRON+, https://ipfronplus.pfron.org.pl/. Jak najszybsze złożenie wniosku o zarejestrowanie umożliwi, po ogłoszeniu konkursu, rozpoczęcie tworzenia wniosku od pierwszego dnia naboru. Po zatwierdzeniu instytucji w Systemie, Wnioskodawcy będą mogli korzystać z nowego sposobu ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu. W przypadku pytań lub wątpliwości pomocą służyć im będą konsultanci infolinii pod numerem telefonu 800 007 140, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Przedstawiciele instytucji, którzy nie przeszli szkoleń z nowego systemu, mogą to zrobić korzystając z filmów instruktażowych zamieszczonych na kanale YouTube iPFRON+ (https://www.youtube.com/watch?v=exg1EGKjx_Q&list=PLpXRKlm-BOE4TbgWTeV53u6GrP6uliRhu) lub z platformy edukacyjnej iPFRON+ https://edukacja.pfron.org.pl/.

Co jest potrzebne, żeby uzyskać dofinansowanie?

Żeby uzyskać dofinansowanie w ramach zadań zlecanych, Wnioskodawca musi przede wszystkim prowadzić działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i posiadać odpowiednie zapisy w statucie, które potwierdzają profil prowadzonej działalności.

Na jakie cele można uzyskać wsparcie?

Zlecane zadania dotyczą rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Rodzaje zadań, które mogą być zlecane organizacjom pozarządowym wskazane zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. Należy do nich przykładowo:

  • prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek,
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych,
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych,
  • organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy.

Łącznie w rozporządzeniu jest 14 zadań.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Zlecanie realizacji zadań następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu. W konkursach, które ogłasza PFRON każdej jesieni, wyznaczono sześć kierunków pomocy:

  • wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy,
  • zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych,
  • wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia,
  • zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji,
  • poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych,
  • upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.

System iPFRON+ powstał w ramach realizacji projektu pn. „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.