Z jakich form wsparcia w PFRON może skorzystać ZPCH?

data7 sierpnia, 2023
Z jakich form wsparcia w PFRON może skorzystać ZPCH?

Prowadzisz zakład pracy chronionej i spłacasz kredyt bankowy zaciągnięty na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych? Chcesz uzyskać dofinansowanie do oprocentowania kredytu? Złóż wniosek do PFRON, masz na to czas do 15 listopada. Czytaj: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/formy-wsparcia/dofinansowanie-oprocentowania-kredytu-bankowego-dla-zakladu-pracy-chronionej/ 

W ZPCH, którym kierujesz, wskaźnik zatrudnienia OzN wynosi co najmniej 50%? Chcesz uzyskać zwrot dodatkowych kosztów: transportowych, administracyjnych, związanych z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu? Złóż wniosek do PFRON. Pracodawcy, którzy uzyskali status zakładu pracy chronionej w danym roku kalendarzowym, składają wniosek o refundację na ten rok do 30 listopada tego roku. Pracodawcy, którzy uzyskali status zakładu pracy chronionej po 1 listopada danego roku kalendarzowego, mają przedłużony termin składania wniosku do 31 stycznia roku następnego. Sprawdź: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/formy-wsparcia/refundacja-dodatkowych-kosztow-prowadzenia-zakladu-pracy-chronionej/ 

Jeżeli masz trwałą lub okresową trudność w komunikowaniu się czy w twojej rodzinie jest osoba z takimi trudnościami, albo masz stały, bezpośredni kontakt z taką osobą, to wejdź na stronę Systemu iPFRON+ i złóż wniosek o dofinansowanie do szkolenia z języka migowego i innych środków komunikowania się, tutaj: https://ipfronplus.pfron.org.pl/ 

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.