Zadania zlecane po nowemu, teraz złożysz wniosek w iPFRON+

data15 listopada, 2023
Zadania zlecane po nowemu, teraz złożysz wniosek w iPFRON+

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ogłosił konkurs „Możemy więcej”. Nabór wniosków trwa do 5 grudnia 2023 r. do godziny 12.00. W ramach konkursu organizacje pozarządowe (NGO), wspierające osoby z niepełnosprawnościami, mogą uzyskać wsparcie aż w sześciu kierunkach pomocy. Po raz pierwszy do konkursu można aplikować poprzez nową platformę iPFRON+.

Podstawowe zasady

Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych prowadzących działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Każda organizacja  startująca w konkursie może złożyć trzy wnioski, ale nie więcej niż dwa wnioski w jednym kierunku pomocy. W jednym wniosku może zgłosić jeden projekt. Dwie lub więcej organizacji mogą złożyć wniosek wspólny (wtedy PFRON zmniejszy limit wniosków dla tej organizacji oraz pozostałych Wnioskodawców, którzy zostaną wskazani we wniosku wspólnym).

Wprowadzone zmiany

Jak podkreśla Kamil Bobek, dyrektor Departamentu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, w bieżącym konkursie, w którym składane są wnioski, poza uruchomieniem naboru wniosków w nowym systemie informatycznym, nie wprowadzono znaczących zmian do dokumentacji konkursowej. Zmiany, które Fundusz zaproponował, wynikały głównie z postulatów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe oraz z zaleceń formułowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Wśród nich wymienić można np. wprowadzenie budżetu zadaniowego (czyli konstrukcji budżetów projektu poprzez realizowane przez NGO działania w ramach dwóch głównych grup kosztów: merytorycznych i ogólnych). Modyfikacje dotyczą także zmiany w ramach dodatkowej punktacji za złożone wnioski, rozliczania kosztów pośrednich, a także zmniejszania wysokości wkładu własnego w ramach 1 kierunku pomocy. Uproszczono także język dokumentacji konkursowej, aby był on bardziej zrozumiały i czytelny dla odbiorców i realizował zasadę prostego języka w tworzeniu dokumentów urzędowych.

Forum Dialogu

Współpraca z organizacjami pozarządowymi to nie tylko zadania zlecane i udzielanie dotacji. W Funduszu od roku funkcjonuje Forum Dialogu – ciało opiniodawczo-doradcze Prezesa PFRON. 1 marca 2023 r. nastąpiła inauguracja jego prac. W skład Forum Dialogu wchodzi 30 członków (25 przedstawicieli organizacji pozarządowych i 5 przedstawicieli PFRON) powołanych przez Prezesa Funduszu. W ramach Forum Dialogu funkcjonują trzy grupy tematyczne, podczas spotkań, których członkowie Forum spotykają się i dyskutują o istotnych sprawach związanych z wsparciem osób z niepełnosprawnością. II plenarne posiedzenie Forum Dialogu odbędzie się 23 listopada 2023 r.

Zadania zlecane w iPFRON+

W tym roku to w systemie iPFRON+ (https://ipfronplus.pfron.org.pl/) trwa składanie wniosków i będzie prowadzona pełna obsługa zadań zlecanych. Dzięki temu organizacja pozarządowa może zarządzać m.in. rekrutacją wstępną, użytkownikami, bazą beneficjentów, bazą pracowników, bazą kontrahentów, formami wsparcia, ankietami, harmonogramem. Może na bieżąco weryfikować wskaźniki realizacji. Dodatkowo: może komunikować się z beneficjentami projektów za pomocą dedykowanego komunikatora.

System iPFRON+ to istotne ułatwienie dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, korzystających z programów wsparcia finansowanych ze środków PFRON. Jest wyposażony w narzędzia aktywnie wspierające osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Przewiduje gromadzenie informacji: o wszystkich projektach współfinansowanych ze środków PFRON oraz o prowadzonej rekrutacji do projektu, jak również danych kontaktowych do organizacji pozarządowej.

Po zakończeniu naborów wniosków odbędzie się ocena formalna i merytoryczna. Ocenę merytoryczną wniosków przeprowadzi komisja konkursowa w terminie 30 dni roboczych od dnia, w którym wyniki oceny formalnej zostaną opublikowane na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu „Możemy więcej” znajdują się na stronie internetowej PFRON-u, w zakładce „Organizacje pozarządowe”. Szczegółowe pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: zadania_zlecane@pfron.org.pl.

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty urząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.